Algemene voorwaarden voor Netherleafs

Welkom bij Netherleafs.com!
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Netherleafs.com, zoals beschikbaar gesteld door Netherleafs. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de Website van Netherleafs, gevestigd op https://netherleafs.com.
Door deze website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Netherleafs.com niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies om uw online ervaring te personaliseren. Door Netherleafs.com te openen, ging u ermee akkoord de vereiste cookies te gebruiken.
Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer af te leveren. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven.
We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. U heeft de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of te weigeren. Er zijn enkele noodzakelijke cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig, ze werken altijd. Houd er rekening mee dat door het accepteren van de vereiste cookies, u ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde diensten als u dergelijke diensten op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een videoweergavevenster van derden en geïntegreerd in onze website.

intellectueel

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de voorschriften van dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Netherleafs is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website opnieuw te gebruiken. Het intellectuele eigendom berust bij Netherleafs.

Indien toepasselijk

Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nimmer een grond om een contract of overeenkomst met Netherleafs te claimen of te veronderstellen.
Netherleafs streeft naar een zo actueel mogelijke website. Indien ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op Netherleafs.com onvolledig en/of onjuist is, kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Netherleafs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Vergunning

Tenzij anders vermeld, bezitten Netherleafs en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Netherleafs.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt toegang tot deze pagina vanaf Netherleafs.com voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.
Je moet niet:
 • Materiaal kopiëren of opnieuw publiceren van Netherleafs.com
 • Materiaal van Netherleafs.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van Netherleafs.com reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Herdistribueer inhoud van Netherleafs.com
Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan.
Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Netherleafs filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt opmerkingen niet voordat ze op de website zijn verschenen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Netherleafs, zijn agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Netherleafs niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of het plaatsen van en/of verschijnen van de Opmerkingen op deze website.
Netherleafs behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaken.
U garandeert en verklaart dat:
 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en u beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.
U verleent Netherleafs hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.
 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven;
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.
Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.
We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
 • algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;
 • dot.com-communitysites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, juridische en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.
We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat: (a) de koppeling ons niet ongunstig zou doen overkomen voor onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Netherleafs; en (d) de link is in de context van algemene informatie over bronnen.
Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.
Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Netherleafs. Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.
Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:
 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.
Het gebruik van het logo van Netherleafs of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op, op andere wijze schendt, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleit.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht tot of zo of om rechtstreeks op u te reageren.
Wij zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. Wij garanderen niet de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Wijzigingen

Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van Netherleafs.com.

Vrijwaring

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:
 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit onze of uw aansprakelijkheden uit die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.
De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.
Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.